Velg en side

Vilkår

VEDLEGG 1 Bedriftsavtale vilkår

 

1.1 Juridiske forhold Nettsideportalen.no tilhører InSalesCRM AS (orgnr. 899 551 222) og leverer tjenester, i tilknytning til bedriftsrådgivning og digital markedsføring, til bedrifter (Heretter kalt «Kunde(n)»). I tilfeller der det refereres til begge sidene i denne avtalen omtales de som «Partene».

1.2 Etablering og Gjennomføring av oppdraget Innmelding via nettsiden, epost eller signering for hånd bekrefter bestillingen. Prisen for bedriftsavtalen blir fakturert for 1 år når bestillingen er behandlet i vårt system. Straks betalingen er mottatt har Kunden tilgang på tjenestene som Nettsideportalen tilbyr. Alle tjenester knyttes til konsulenter hos Nettsideportalen, som vil kunne få bistand fra Nettsideportalen sine øvrige samarbeidspartnere til gjennomføringen av deler av bestillingen.

1.3 Betaling Nettsideportalen fakturerer kunder forskuddsvis årlig for prisen for bedriftsavtalen og de øvrige produktene/tjenestene som eventuelt blir bestilt. Oppstart for levering av tjenester krever at fakturert beløp er innbetalt.

Priser er eks. moms og faktureres forskuddsvis årlig.

Fordelingen på avtalt budsjett mellom Google og Mediepakka (topp 15 nettsider i vårt nettverk, relaterte nisjenettsider og sosiale medier) blir optimalisert i forhold til hvor man får best effekt med hensyn til faktiske leads som konverterer. For tjenester i forbindelse med digital annonsering på Google, Mediepakka og annet, hvor vi administrerer dette for kunde gjennom våre plattformer, ved optimalisering av parametre som Klikkfrekvens, Kvalitetsscore og Adrank, vil det være en fordeling i avtalt dagsbudsjett mellom forbruk og adminstrasjon. Administrasjon er inkludert i avtalt dagsbudsjett med en andel på femti prosent. Avtalt dagsbudsjett forskutteres årlig eller for avtalt periode. Leverandør skal etter beste evne administrere kampanjen på dette produktet slik at klikkbudsjettet fordeles utover avtalt periode. Hvis en kampanje har et mindre forbruk enn det som er andelsmessig forskuddsbetalt for avtalt periode, vil kunde ikke få dette beløpet tilbakebetalt, men det vil bli videreført og brukt i kampanjebudsjetter for kunden i perioder fremover til det er oppbrukt uten ekstra kostnader for kunden for denne delen, siden administrasjonskostnader allerede er betalt for dette. Dette gjelder uavhengig om avtaleperioden er over eller ikke. Ekstra klikk kostnader til 3. parts leverandør, som Google, Facebook ol. i forhold til avtalt forbruk som måtte påløpe for Kunde i særskilte tilfeller, vil bli viderefakturert til Kunde. Alle omkostninger og ekstra utlegg (som for eksempel ekstra annonsering på Mediapakka, Google, Facebook etc.) som Nettsideportalen forskutterer, vil bli viderefakturert. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget. Arbeid i forbindelse med endring av kampanjer i henhold til Kundens ønsker i forhold til endring av design, tekstinnhold og lignende faktureres med veiledende timesatser.

Gjennom vår Mediepakke får man tilgang til digital markedsføring over topp 15 nettsider i vårt nettverk, relaterte nisje-nettsider og Facebook. For hver enkelt kampanje vi bygger optimaliserer vi den for å være målrettet mot nettsidene og kanalene med de største anslagene for effekt. Derfor kan noen nettsider og kanaler utelukkes til fordel for mer press andre nettsider og kanaler.

Gjennom Bedriftsavtalen får Kunde tilgang til vår plattform for landingssider. Vi oppretter og drifter landingssider for Bedriftsavtale kunder til en fast årlig pris på kr 2500,- per landingsside. Dette dekker opprettelse og hosting av landingsside(r) gjennom våre servere.

Det arbeid som vi yter for kunde utover det som er spesifisert i Bedriftsavtalen vil det bli faktuert veiledende timesats for. Bedriftsavtalen dekker kun gjennomgang av nettsideløsning for en nettside, og hvis bedriften har flere nettsider vil det påløpe veiledende timesatser for gjennomgang av disse. For konsulenttjenestene hvor det er oppgitt estimater for antall timer skriftlig eller muntlig vil det faktureres forskuddsvis månedlig for oppgitt estimat. Korrigeringer for faktisk medgått tid vil gjøres i etterkant. Denne avtalen regulerer også det som ytes av annen rådgivning, fra Nettsideportalen til Kunden, som Kunde bestiller fra Nettsideportalen skriftlig eller muntlig. Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget.

Våre veiledende timesatser er kr 1147 eks mva. Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time. Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv. Denne type arbeid vil faktureres etterskuddsvis med 10 dagers forfall. Betalingsforpliktelsene er ikke avhengig av noen særskilt godkjennelse og aksept av avtalen ansees som bindende for Kunden. Faktura sendes til e-post adressen som er oppgitt i innmeldingsskjemaet. Fakturering skjer fra InSalesCRM AS. Priser på tjenester og honorar på arbeidstimer indeksreguleres hvert kalenderår i henhold til konsumprisindeksen (KPI). Kunden er pliktig til å betale den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente ifølge ”Lov om renter ved forsinket betaling m. m” så lenge forsinkelsen varer.

I de tilfeller der vi leverer lister fra vår bedriftsdatabase tar vi ikke ansvar for hvordan Kunde benytter seg av mottatt liste. Vi påpeker at i henhold til Markedsføringsloven §15 har man ikke anledning til å sende ut epost markedsføring til epost adresser av personlig art der det ikke er innhentet forhåndssamtykke. I de tilfeller der det leveres verifiserte generiske firma eposte lister, vil listene ha blitt pinget for å sikre en høyest mulig andel positive epost adresser. Dog vil det alltid være tilfeller der verifiserte epost adresser likevel er inaktive pga. årsaker som ikke har latt seg oppdage ved verifiseringsprosessen.

Ved levering av konkurrentanalyse er prisen på kr 2000,- for en konkurrentanalyse. Analyse av en konkurrent for søkeord hos Google er betinget av at det finnes nok datagrunnlag i vår database for denne aktøren.

Levering av trafikkanalyse er betinget av at Google Analytics er installert på hjemmesiden.

1.4 Avvik Muntlige beskjeder og avtaler fra konsulenter for Nettsideportalen til Kunden overstyrer ikke det som fremkommer av tekst i denne skriftlige avtalen. Avvik må avtales skriftlig via epost, faks eller dokument.

1.5 Ansvarsforhold Nettsideportalen kan ikke under noen omstendighet holdes erstatningsansvarlig for konsekvenser av tjenestene som blir levert, da Nettsideportalen kun leverer bistand og hjelp i forbindelse med markedsføring. Vår hjelp og bistand er å anse som en støttetjeneste for Kunden, med det er Kunden selv som må bære ansvaret for de beslutningene Kunden gjør for sin egen bedrift i forhold til markedsføring.

1.6 Varighet Denne avtalen og de bestilte tjenestene / løsningene har en varighet på 12 måneder. Avtalen og de bestilte tjenestene / løsningene fornyes automatisk for nye 12 måneder ved forfall. De bestilte tjenestene / løsningene kan sies opp med 1 måneds varsel før fornyelse. Hvis kunde bestiller flere tjenester direkte fra Nettsideportalen, etter avtaleinngåelsen er innsendt, vil de generelle vilkår og betingelser som er nevnt i denne avtalen gjelde, hvis ikke annet avtales skriftlig Honorarer på tjenester og rådgivningstimer, og andre kostnader, som Nettsideportalen har rett på fra Kunde, må fortsatt betales uavhengig om avtalen ikke lenger er løpende og uavhengig om avtalen er sagt opp av Nettsideportalen eller Kunden, uavhengig av årsak.

1.7 Konfidensialitet Partene skal forhindre at andre får adgang til eller kjennskap til det man i tilknytning til denne avtale og gjennomføringen av den får vite om.

1.8 Taushetsplikt Partene forplikter seg til ikke uberettiget å utlevere konfidensiell informasjon om hverandre til utenforstående. Avtalens innhold er konfidensiell. Som konfidensiell informasjon anses ikke opplysninger som allerede er blitt alminnelig kjent eller rettmessig mottas fra tredjemann.

1.9 Tvister Tvister vedrørende denne avtalen avgjøres av alminnelig domstol med Oslo som verneting.

2.0 Revisjon av avtalevilkår De alminnelige betingelser for avtalen revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Vi vil informere om endringer via epost når det skjer. Hvis informasjonen om nye vilkår er gitt 1 måned før neste fornyelsesperiode vil nye vilkår være gyldig for neste fornyelsesperiode. Fornyelse av ny avtaleperiode bekrefter at vilkårene aksepteres.

 

Tidligere vilkår: 08.01.2016