Velg en side

Konsern Avtalevilkår

Generelle Konsern Avtalevilkår

1.1
Juridiske forhold

Nettsideportalen (orgnr. 999 559 530) er en underenhet av InSalesCRM (orgnr. 899 551 222) og leverer tjenester, i tilknytning til digital markedsføring, til bedrifter (Heretter kalt «Kunde(n)»). I tilfeller der det referes til begge sidene i denne avtalen omtales de som «Partene».

1.2
Etablering og Gjennomføring av oppdraget

Innsending av Nettsideportalen sin elektroniske avtaleinngåelse på nettsideportalen.no/avtale bekrefter bestillingen. Bestillingens beskrivelse fremgår av den elektroniske avtaleinngåelsen.

Alle tjenester knyttes til en ansvarlig konsulent i Nettsideportalen, som vil kunne få bistand fra Nettsideportalen sine øvrige samarbeidspartnere til gjennomføringen av deler av bestillingen.

1.3
Betaling

Nettsideportalen fakturerer kunder forskuddsvis for tjeneste som blir bestilt. For produktet «Google Annonsering – Konsern Avtale» blir administrasjonskostnaden fakturert forskuddsvis månedlig og faktisk forbruk blir fakturert etterskuddsvis månedlig. Kostnader til AdWords betales direkte av Kunde til Google. Hvis det har blitt særskilt avtalt at Leverandør skal legge ut for kostnader til AdWords, så vil estimat på månedlig forbruk faktureres forskuddsvis til Kunde, hvor det i påfølgende måned blir korrigert for faktisk forbruk. Kunde er selv forpliktet til å informere Leverandør skriftlig om eventuelt tak på månedlig forbruk. Produktet «Smart Overvåkning» blir forhåndsfakturert årlig. For rådgivningstjenestene hvor det er oppgitt estimater for timearbeid vil dette faktureres forskudsvis, men ikke for mer enn 10 timer selv om estimatet er høyere. Fakturering skjer fra InSalesCRM AS. Faktura sendes til e-post adressen som er oppgitt i den elektroniske avtaleinngåelsen. Alle omkostninger og ekstra utlegg (som foreksempel ekstra annonsering på Google, Facebook, etc.) som Nettsideportalen forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på honorar. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

Denne avtalen regulerer også det som ytes av annen rådgivning, fra Nettsideportalen til Kunden, enn det som fremgår av tjenestene som er bestilt i bestillingsskjemaet, som Kunde bestiller fra Nettsideportalen skriftlig eller muntlig. Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Våre veiledende timesatser er kr 1.450,- eks mva. Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter).

Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time. Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv. Denne type arbeid vil faktureres etterskuddsvis med 10 dagers forfall.

Forfallstiden er 10 dager fra fakturadato. Betalingsforpliktelsene er ikke avhengig av noen særskilt godkjennelse og signert av Nettsideportalen sin elektroniske avtaleinngåelse på nettsideportalen.no/avtale ansees som bindende for Kunden.

Priser på tjenester og honorar på arbeidstimer indeksreguleres hvert kalenderår i henhold til konsumprisindeksen (KPI).

Kunden er pliktig til å betale den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente ifølge ”Lov om renter ved forsinket betaling m. m” så lenge forsinkelsen varer.

Produktet «Google Annonsering – Konsern Avtale» har en prisstruktur som innebærer en fast administrasjonskostnad på kr 10.000 per mnd pluss en prosent av faktisk forbruk i AdWords i måneden:

Opptil kr 25.000 i mnd AdWords forbruk = 15%
Kr 25.001 – Kr 50.000 i mnd AdWords forbruk = 12,5%
Kr 50.001 – 100.000 i mnd i AdWordsforbruk = 10%
kr 100.001 og over i mnd i AdWordsforbruk = 8%

1.4
Avvik

Muntlige eller skriftlige beskjeder og avtaler fra konsulenter for Nettsideportalen til Kunden overstyrer ikke det som fremkommer av tekst i denne elektroniske avtaleinngåelsen. Særskilte betingelser kan kun inngåes skriftlig direkte med ressurskoordinator og daglig leder hos Nettsideportalen, Andreas Torgersen.

1.5
Ansvarsforhold

Nettsideportalen kan ikke holdes erstatningsansvarlig for konsekvenser av tjenestene som blir levert, da Nettsideportalen kun leverer analyser, markedsføringstjenester, veiledning og rådgivning i forbindelse med digital markedsføring og tjenester i denne tilknytning.

1.6
Varighet

Denne avtalen har en varighet til de tjenester som er bestilt i den elektroniske avaleinngåelsen er blitt levert. For produktet «Google Annonsering – Konsern Avtale» og «Smart Overvåkning» gjelder særskilte vilkår med automatisk fornyelse. Disse tjenestene har en varighet på 12 måneder. Avtalen fornyes automatisk for nye 12 måneder ved forfall. Disse tjenesten kan sies opp med 1 måneds varsel før fornyelse.

Hvis kunde bestiller flere tjenester direkte fra Nettsideportalen, etter at den elektroniske avtaleinngåelsen er innsendt, vil de vilkår og betingelser som er nevnt på denne siden gjelde.

Honorarer på tjenester og rådgivningstimer, og andre kostnader, Nettsideportalen har rett på fra Kunde, må forsatt betales uavhengig om avtalen ikke lenger er løpende og uavhenig om avtalen er sagt opp av Nettsideportalen eller Kunden, uavhengig av årsak.

1.7
Konfidensialitet

Partene skal forhindre at andre får adgang til eller kjennskap til det man i tilknytning til denne avtale og gjennomføringen av den får vite om.

1.8
Taushetsplikt

Partene forplikter seg til ikke uberettiget å utlevere konfidensiell informasjon om hverandre til utenforstående. Avtalens innhold er konfidensiell. Som konfidensiell informasjon anses ikke opplysinger som allerede er blitt alminnelig kjent eller rettmessig mottas fra tredjemann.

1.9
Tvister

Tvister vedrørende denne avtalen avgjøres av alminnelig domstol med Oslo som verneting.

2.0

Revisjon av avtalevilkår

De alminnelige betingelser for avtalen revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for klienten kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel.