Avtalevilkår

Generelle Avtalevilkår 1.1 Juridiske forhold Tjenesten Nettsideportalen tilhører InSalesCRM AS (orgnr. 899 551 222) og leverer tjenester, i tilknytning til digital markedsføring, til bedrifter (Heretter kalt «Kunde(n)»). I tilfeller der det refereres til begge sidene i denne avtalen omtales de som «Partene». 1.2 Etablering og Gjennomføring av oppdraget Aksept av avtaleforholdet via nettsiden, epost eller signering for hånd bekrefter bestillingen. Avtaleforholdet er bindende etter aksept. Alle tjenester knyttes til konsulenter hos Nettsideportalen, som vil kunne få bistand fra Nettsideportalen sine øvrige samarbeidspartnere til gjennomføringen av deler av bestillingen. 1.3 Betaling Nettsideportalen fakturerer kunder forskuddsvis for produktene/tjenestene som blir bestilt. Det øvre dagsbudsjettet faktureres forskuddsvis månedlig. Dagsbudsjettet fordeles hensiktsmessig over månedsperioden / avtaleperioden. Hvis det månedlige budsjettet ikke er blitt brukt opp innen utgang av måneden vil rest bli videreført til annonsering for neste måned til beløpet er oppbrukt, uavhengig av avtalen ikke blir fornyet.

Den faste månedlige kostnaden i prisplanene for Mediepakke og Google Klikk, dekker bruk av optimaliseringsplattform. Vår hjelp i forbindelse med optimalisering vil være inkludert i avtalt dagsbudsjett med en prosentvis andel på inntil femti prosent, i tillegg til den faste månedlige kostnaden. Design arbeid i forbindelse med utvikling av grafiske elementer for kunder, herunder bilder og illustrasjoner for bruk i annonsemateriell, faktureres med veiledende timesatser på kr 1.147 eks mva. For nettbutikker / nettsider med mer enn 5 produkter / tjenester vil utvikling av annonser faktureres med veiledende timesatser på kr 1.147 eks mva. Landingssider blir hostet på server gjennom oss til en kostnad på kr 2 500,- i året per stk. Alle omkostninger og ekstra utlegg som Nettsideportalen forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på honorar. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget. Denne avtalen regulerer også det som ytes av annen rådgivning, fra Nettsideportalen til Kunden, som Kunde bestiller fra Nettsideportalen skriftlig eller muntlig. Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Våre veiledende timesatser er kr 1.147 eks mva. Minste timeenhet er 0,5 time (30 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,5 time. Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv. Denne type arbeid vil faktureres etterskuddsvis med 10 dagers forfall. Forfallstiden er 5 dager fra fakturadato. Betalingsforpliktelsene er ikke avhengig av noen særskilt godkjennelse og aksept av avtalen ansees som bindende for Kunden. Faktura sendes til e-post adressen som er oppgitt i innmeldingsskjemaet. Fakturering skjer fra InSalesCRM AS. Priser på tjenester og honorar på arbeidstimer indeksreguleres hvert kalenderår i henhold til konsumprisindeksen (KPI). Hvis kunde misligholder betalingsforpliktelser i forbindelse med månedlig eller årlig betaling av hjemmesider / landingssider, vil hjemmeside/landingsside kunne stenges. Det vil da påløpe et åpningsgebyr på kr 4 900,- for gjenåpning. Kunden er pliktig til å betale den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente ifølge ”Lov om renter ved forsinket betaling m. m” så lenge forsinkelsen varer. 1.4 Avvik Muntlige beskjeder og avtaler fra konsulenter for Nettsideportalen til Kunden overstyrer ikke det som fremkommer av tekst i denne skriftlige avtalen. 1.5 Ansvarsforhold Nettsideportalen kan ikke under noen omstendighet holdes erstatningsansvarlig for konsekvenser av tjenestene som blir levert, siden Nettsideportalen kun leverer bistand og hjelp i forbindelse med markedsføring. Vår hjelp og bistand er å anse som en støttetjeneste for Kunden, med det er Kunden selv som må bære ansvaret for de beslutningene Kunden gjør for sin egen bedrift i forhold til markedsføring. 1.6 Varighet

Avtaleinngåelse i forbinelse med Nettsideportalen sin kampanje plattform løper fra måned til måned. Avtalen har automatisk fornyelse og må sies opp av Kunde 5 dager før dato for neste autofornyelse. Drift av landingssider og hjemmesider har en varighet på 12 måneder, hvis ikke annet er nevnt i løsningsbeskrivelsen. Avtalen og de bestilte tjenestene / løsningene fornyes automatisk for nye 12 måneder ved forfall. Landingssider og hjemmesider kan sies opp med 1 måneds varsel før fornyelse. Hvis kunde bestiller flere tjenester direkte fra Nettsideportalen, etter avtaleinngåelsen er innsendt, vil de generelle vilkår og betingelser som er nevnt i denne avtalen gjelde, hvis ikke annet avtales skriftlig Honorarer på tjenester og rådgivningstimer, og andre kostnader, som Nettsideportalen har rett på fra Kunde, må fortsatt betales uavhengig om avtalen ikke lenger er løpende og uavhengig om avtalen er sagt opp av Nettsideportalen eller Kunden, uavhengig av årsak.

1.7 Konfidensialitet Partene skal forhindre at andre får adgang til eller kjennskap til det man i tilknytning til denne avtale og gjennomføringen av den får vite om. 1.8 Taushetsplikt Partene forplikter seg til ikke uberettiget å utlevere konfidensiell informasjon om hverandre til utenforstående. Avtalens innhold er konfidensiell. Som konfidensiell informasjon anses ikke opplysninger som allerede er blitt alminnelig kjent eller rettmessig mottas fra tredjemann. 1.9 Tvister Tvister vedrørende denne avtalen avgjøres av alminnelig domstol med Oslo som verneting. 2.0 Hjemmesider & Webhotell Vi tilbyr hjemmesideutvikling, hosting av nettsider og normale funksjoner som hører til dette. Vi setter opp servere på Google Cloud sin plattform eller annen egnet plattform. Tjenesten er begrenset til det som er tilgjengelig via vårt kontrollpanel, hvor man som kunde må informere oss om endringer man ønsker utført. Installasjon av CMS system inngår i prisen for webhotell, men andre oppgaver som man ønsker at vi utfører vil bli fakturert med en timesats på kr 1.147 eks mva. Minste timeenhet er 0,5 time (30 minutter). Vår tjeneste omfatter mange ulike avanserte funksjoner for å gjøre nettsider raskere, og ikke alle vil nødvendigvis virke for alle nettsider. En nettbutikk løsning vil foreksempel ikke være kompatibel med Varnish. Vi forbeholder oss retten til å avvise bestillinger av webhotell, hvis det avdekkes at dette ikke er forenlig med vår drift eller andre saklige årsaker. Samarbeidet betinger at man som kunde oppfører seg profesjonelt, ikke tar unødig risiko med data eller passord, og holder nettsiden oppdatert med siste programvare for å forhindre problemer med hacking o.l. Vi sørger for at nettsidens innstillinger i vårt kontrollpanel blir optimalisert. Det fakiske arbeid med å sette opp / lage en hjemmeside blir priset til hvert enkelt prosjekt og forhåndsfaktureres på lik linje med Nettsideportalen sine øvrige tjenester. Endringer som Kunde kommer med etter at prosjektet er startet og som ikke er avtalt skriftlig ved oppstart vil det påløpe timepris for i henhold til satser nevnt i disse vilkår, og endringene vil normalt først bli implementert etter at hjemmesiden er levert i henhold til de betingelser som ble avtalt ved oppstart. Ved bestilling av vår «fastpris» hjemmeside, så betinger denne løsningen at kunden selv gjør tilpasninger og setter seg inn i dokumentasjon til administrasjonspanelet for hjemmesidebyggeren. «Fast» pris hjemmesiden er å anse som et flatpakke produkt, hvor man selv må sette hjemmesiden sammen. Hjelp i forbindelse med dette og endringer som Kunde ønsker at vi utfører blir fakturert med veiledende timesats. på Alle hjemmesider som Nettsideportalen setter opp / lager for kunde, betinger at hjemmesiden er knyttet til et webhotell hos Nettsideportalen. Kunden har ikke anledning til å flytte eller eksportere innholdet på hjemmesiden til et annet webhotell hos en annen leverandør, fordi hjemmesiden er laget på tema og plugins lisenser som er knyttet til Nettsideportalen. Hjemmesidene hos Nettsideportalen blir normalt laget på WordPress sitt CMS system, hvor man som kunde får en begrenset tilgang til backend / kontrollpanelet på hjemmesiden med de rettigheter som Leverandør finner hensiktsmessig. Prisene på våre webhotell løsninger og vår «Fastpris» hjemmeside forutsetter at trafikken ikke overstiger maks 50 000 sidevisninger i mnd. Ved overskridelse vil server bli oppskalert automatisk og det vil påløpe kr 490,- ekstra per mnd per +50 000 sidevisninger per mnd. Det samme gjelder også for vår kombinerte chat og observasjonsløsning. En automatisk oppskalering vil ikke bli automatisk nedskalert ved fornyelse hvis dette ikke særskilt blir bedt om skriftlig med 1 måneds varsel før fornyelse. I ett tilfelle der det er en veldig stor økning i trafikk en periode pågrunn av helt særskilte ekstraordinære omstendigheter, er et godt eksempel der det vil være aktuelt for kunde og be om en nedskalering for neste periode. 2.1. Drift Servere er lokalisert på Google Cloud eller annen egnet plattform. Google Compute Engine (GCE) har en ekstremt kraftig og pålitelig cloud hosting infrastruktur, med den effektive ytelsen som følger med Google´s merkenavn. og blir kontinuerlig overvåket. Vi er tilgjengelig på telefon eller epost alle virkedager i året fra kl 09.00 – 16.00. Ved telefon support vil det påløpe vanlig timehonorar i henhold til gjeldende satser som er beskrevet i punkt 1.3.  Fri support ved tekniske feil gjelder ikke feil på server som skyldes følgefeil som følge av brudd på punkt 2.0.7., feil som er en konsekvens av hacking eller feil på selve nettsiden. Vi vil gjøre alt vi kan for at tjenestene alltid skal være tilgjengelig. Det vil likevel kunne forekomme driftsavbrudd som følge av feil hos tredjepart (linjeleverandører, datasenter osv.), angrep på infrastrukturen (f.eks DDOS) eller feil på våre egne systemer eller hardware. Vi vil alltid forsøke å rette feil snarest mulig. Vi kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle tap som oppstår som følge av at våre tjenester ikke er tilgjengelig. 2.3. Sikkerhetskopiering Det kjøres daglig sikkerhetskopiering av databaser og nettsider som ligger på vår infrastruktur, og beholder de i 8 dager. Vi oppfordrer alle til å ta backup av databaser og filer selv også, fordi det er raskere og rimeligere å hente tilbake data på den måten, enn ved å engasjere oss. 2.4. Sikkerhet Alle cloud servere på vår plattform er sikret med et beskyttende lag av topp moderne brannmurer. Din server blir plassert bak en sikker brannmur som begrenser uautorisert tilgang og forhindrer hacking. Vi sørger for at dine nettsteder alltid er beskyttet. Vi kan også gjøre dine nettsider krypterte med SSL. 2.5. Misbruk Vi forbeholder oss retten til å stenge og avslutte kundeforhold umiddelbart ved misbruk. Det er ikke lov å benytte tjenesten til hosting av usømmelig materiale, distribusjon av filer eller masseutsendelser av epost (spam). 2.6. Hacking Ved hacking vil vi stenge siden umiddelbart når dette oppdages og gjøre kunden oppmerksom på situasjonen. Svakheter ved siden må utbedres før tjenesten igjen vil bli aktivert av oss. 2.7. Oppdaterte nettsider Hos oss slipper du å tenke på å holde din server oppdatert. Vi oppdaterer din server automatisk med firmware og OS-oppdateringer. Men dine nettsider er ditt ansvar. Vi forbeholder oss retten til å stenge nettsider som ikke holdes oppdatert hvis de utgjør en sikkerhetsrisiko. Hvis man ikke har kompetanse til å selv sørge for dette, anbefaler vi at man velger en av våre planer som inkluderer vår serviceavtale hvor vi sørger for oppdatering av nettside, CMS system og plugins for sikker drift. Vi kan gjøre kontroller av publiseringsløsninger, og informere om oppdateringer som må installeres av sikkerhetshensyn. Når dette skjer må nettsider oppgraderes eller utbedres snarest eller innenfor gitt tidsfrist. Kunde er anbefalt å gjennomføre systematiske backup´er og utvise aktsomhet ved installasjon av plugins og 3. Parts installasjoner og aldri installere dette på ”live” server, før det er testet på en test server på forhånd, da dette kan medføre komplikasjoner. 2.9. Endringer av betalingsplaner Oppskalering av webhotell løsning kan gjøres når som helst, og man vil bli fakturert for aktiv plan i perioden. Nedskalering kan kun skje med 1 måneds varsel før fornyelse. 3.0 Revisjon De alminnelige betingelser for avtalen revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Vi vil informere om endringer via epost når det skjer. Hvis informasjonen om nye vilkår er gitt 1 måned før neste fornyelsesperiode vil nye vilkår være gyldig for neste fornyelsesperiode.